slovníček pojmů

na začátek

Anamnéza

Onkologická anamnéza musí kromě obecně známých součástí obsahovat některé údaje, které mají pro diagnózu Ca prsu větší závažnost.

Rodinná anamnéza Ca prsu u příbuzných , častější koincidence s nádory v rodině.

Gynekologická anamnéza se zaměřením na menstruační aktivitu po dobu života pacientky, antikoncepci, hormonální léčbu.

Nynější onemocnění
 1. zda pacientka sama registrovala nějakou změnu
 2. jak se nález změnil od první návštěvy u lékaře( pokud pacientka sama nějakou“bulku“ v prsu objevila).

Stresová anamnéza dnes je dokázáno, že na řadě onkologických onemocněních se podepisuje prožitý stres, bezmocnost, beznaděj. Tato anamnéza se však běžně u pacienta nezjišťuje, proto bychom chtěli na našem mamodiagnostickém pracovišti zohlednit i tento fakt a pomocí dotazníků tak vytipovat skupinu pacientek, které by měly být z hlediska stresové anamnézy považované za „rizikové“ a je intenzivněji

na začátek

Acinus

lalůček žlázy

na začátek

Adenom

je nezhoubný nádor vznikající ze žlázového epitelu, strukturou se podobá původní žláze, může mít zachovanou sekreci

na začátek

Artróza

se projeví zpočátku nahodilými bolestmi zejména v kyčelním kloubu a koleni, neodhalená může vést k invaliditě.

na začátek

Axilla

podpaží, podpažní jamka, exenterace axily operační vyjmutí obsahu jamky podpažní, zejména mízních uzlin např. při nádoru prsu

na začátek

Biopsie

vyšetření vzorku živého lidského orgánu či tkáně/histologické, histochemické, cytologické apod./Biopsie umožňuje obvykle stanovit přesnou diagnózu a rozsah onemocnění, zejména s ohledem na volbu léčebného postupu. Jako biopsie se dnes označuje vlastní odběr vzorku

na začátek

Centrum mamodiagnostické

vyšetřovací jednotka v níž se provádí komplexní vyšetření prsní tkáně

na začátek

CT vyšetření

(počítačová tomografie) patří dnes k základním rentgenovým metodám. Je to vyšetření, které přináší lékaři velmi mnoho informací. Obraz CT vyšetření vzniká průnikem rentgenového záření vyšetřovaným objemem (částí těla pacienta), jeho měřením na detektorech záření a následným vyhodnocením počítačem. Umožňuje prostorovou představu o chorobném procesu např. umístění v hloubce.

Při karcinomu prsu je CT indikována při podezření z prorůstání karcinomu hrudní stěnou.

na začátek

Cysta v prsu

dutina s vlastní výstelkou obsahující vodnatý nebo rosolovitý obsah

na začátek

Denzita prsní tkáně

v radiologii hustota rentgenového obrazu prsní žlázy

na začátek

Denzita kostní tkáně

v radiologii hustota kostní tkáně

na začátek

Denzitometrie

měření hustoty kostní hmoty, slouží k diagnóze a sledování léčby osteoporózy. Za nejvhonější metodu měření kostní hmoty se považuje dvouenergiová rentgenová absorpciometrie. Použití dvou energií rengenového zářeníumožňuje přesně změřit obsah kostního minerálu.

na začátek

Ductus lactifer

mlékovod

na začátek

Dědičnost

přenos znaků a vlastností / včetně chorob/ z jedince na jeho potomky. Podstatou dědičnosti jsou geny tvořené DNA . DNA je ve formě chromozomů uložena v jádře každé buňky, včetně buněk pohlavních. Splynutím pohlavních buněk vzniká nový jedinec, který tak obsahuje polovinu dědičné informace od každého z rodičů. Dědičností se zabývá obor genetika a pro lékařství má význam genetické poradenství

na začátek

Duktektazie

rozšíření vývodu žlázy

na začátek

Duktografie

metoda spočívá v aplikaci kontrastní látky do mlékovodu a následném zobrazení průběhu mlékovodu pomocí mamografického přístroje na rentgenový snímek. Indikuje se při patologické sekreci z prsní bradavky

na začátek

Exenterace axilly

operační vyjmutí /odstranění/ obsahu jamky podpažní, zejména mízních uzlin např. při nádoru prsu

na začátek

Fibroadenom mammae

nezhoubný smíšený nádor prsu vycházející z vazivové a žlázové tkáně

na začátek

Fibrom

je nezhoubný nádor vznikající z vaziva

na začátek

Fibromatóza

onemocnění s výraznou patologickou tvorbou vaziva ne zcela jasné příčiny

na začátek

Fibroza

zmnožení vaziva v určitém orgánu na úkor funkční parenchymové tkáně

na začátek

Galaktorea

samovolný odtok mléka z mlékovodu prsní žlázy

na začátek

Gen

základní jednotka dědičné informace tvořená úsekem DNA, jednotka je uložená na chromozomu. Přenáší veškeré informace pro tvorbu bílkovin v buňkách. Každý gen nese kódující informaci pro jednu bílkovinu

na začátek

Genetický kód

DNA deoxyribonukleová kyselina je vlastní chemickou informační databází. Přenáší veškeré informace pro tvorbu bílkovin v buňkách. Každý gen nese kódující informaci pro jednu bílkovinu. DNA si můžeme představit jako dlouhou dvoušroubovici spirálně stočenou v jádru buňky. Každý její provazec je tvořen z chemických jednotek nazývaných báze. Náš vystačí s kombinacemi pouze čtyř bází adenin, tymin, cytozin a guanin. Ty se střídají v řetězci DNA jako písmenka abecedy. Podle genetického kódu jsou tvořeny v buňce bílkoviny. Každá naše buňka obsahuje stejnou DNA, která je rozdělena do 46 chromozomů , polovina je od otce, polovina od matky. Z těchto 46 chromozomů jsou dva pohlavní, které určují, zda jsme žena nebo muž. Žena zdědila od matky X chromozom a od otce také, muž zdědil od matky X chromozom a od otce Y. Pouze v našich pohlavních buňkách je poloviční množství chromozomů a tím i DNA

na začátek

Genetická konzultace

genetické poradenství jako obor lékařské genetiky, který využívá genetických zákonitostí a metod ke konkrétnímu řešení problematiky výskytu dědičných chorob, jejich přenosu a jejich prevence. Na základě studia rodokmenu, znalosti dané choroby a její dědičnosti umožňuje stanovit riziko přenosu na potomka.

Pokud má člověk podezření, že se zrovna v jeho rodině může jednat o dědičnou dispozici k určitému nádoru, je vhodné se objednat ke genetické konzultaci na specializovaném onkologickém pracovišti nebo na oddělení klinické genetiky každé větší nemocnice. Během konzultace s klinickým genetikem se zapíše celý rodokmen až do generace prarodičů.

Karcinom prsní žlázy patří k nejčastějším nádorovým onemocněním ženské populace. Nádory prsu vznikají v naprosté většině na nedědičném základě. Jen přibližně 5 10 % žen s nádory prsu má dědičnou formu onemocnění. Existuje alespoň šest genů, jejichž mutace lze v postižených rodinách nalézt (jde o geny MSH2/MLH1, p53, PTEN, STK11, BRCA1 a BRCA2 ).

Největší klinický význam mají mutace v posledních dvou zmíněných genech genech BRCA1 a BRCA2. Bohužel, většina dědičně podmíněných nádorových onemocnění zůstává nerozpoznána, a z tohoto důvodu není prováděna optimální péče ani o nemocné, ani o jejich zdravé rodinné příslušníky.

na začátek

Hormonální léčba rakoviny prsu

růst více než poloviny všech nádorů prsu je povzbuzován ženskými pohlavními hormony. Pokud se sníží koncentrace těchto hormonů v těle pacientky, dochází k významnému zpomalení růstu nádorů. V zajišťovací pooperační léčbě se používá téměř výhradně tamoxifen. Žena tamoxifen užívá obvykle 5 let v dávce 20 mg denně. Tamoxifen snižuje riziko vzniku recidiv. V léčbě metastazujícího karcinomu prsu lze použít více typů hormonálních léků, které se obvykle užívají ve formě tablet

na začátek

Chemoterapie

léčba nádorů cytostatiky, která tlumí buněčný růst a ničí nádorové buňky, spolu s chirurgickou léčbou a ozařováním tvoří základ moderní terapie zhoubného bujení. Význam chemoterapie spočívá v likvidaci i malého počtu nádorových buněk, které není možno chirurgicky odstranit, a v likvidaci metastáz. U řady nádorů chemoterapie výrazně zlepšuje jejich prognózu a umožňuje i jejich vyléčení. Chemoterapie se podává u žen jak s časnými, tak s pokročilejšími formami onemocnění.

V případě pooperační chemoterapie se podává 4 12 dávek v odstupu 3 až 4 týdnů. Léčba je ambulantní a klade si za cíl snížit riziko recidiv.

Zajišťovací chemoterapie se nepodává u velmi příznivých forem prsních nádorů, u starších žen a v některých dalších situacích.

Nádory prsu jsou dobře citlivé na různé protinádorové léky

na začátek

Chirurgická léčba karcinomu prsu

operace se používá v léčbě úvodních stádií. Existuje několik druhů operací pro nádory prsu. V zásadě je možné provést tzv. parciální výkon, např. odstranění pouze čtvrtiny prsu (kvadrantektomie), nebo je možné prs zcela odstranit tzv. ablací. Parciální výkon upřednostňují mladší ženy, které si přejí dobrý kosmetický výsledek operace. Ženy je však potřeba upozornit, že po částečném výkonu musí vždy následovat ozáření prsu, jinak je léčebný výsledek samotné parciální operace horší než po úplném odstranění prsu. Proto u žen, které nechtějí nebo nemohou být ozařovány, musí být provedena ablace. Existují některá další kritéria (velikost nádoru, jeho umístění v prsu, mikroskopická struktura nádoru a další faktory), která nutí operatéra provést ablaci. Pokud je nádor prsu rozsáhlejší, ale stále lokalizovaný, provádí se ablace prsu poté, co se nádor zmenší několika dávkami protinádorové léčby. Za odpovídající výkon v podpažní jamce považujeme v současné době tzv. exenteraci axily, při které se odstraní mízní uzliny v podpaží. Tzv. revize axily je nedostatečný zákrok a vyžaduje provedení pooperačního ozáření.

U některých pacientek se lze setkat s otokem paže na operované straně jako následek operace. Vyskytuje se stále vzácněji vzhledem ke vzrůstajícím zkušenostem chirurgů i ke změnám v pooperační léčbě.

na začátek

Invazivita

růst nádoru, který okolní struktury nejen utlačuje, ale také do nich proniká

na začátek

Involuce prsu

obecně stárnutí v prsu ,zmenšení prsní žlázy přirozenými změnami př. stárnutím, hormonálními vlivy, náhrada vazivové tkáně prsu tkání tukovou

na začátek

Kancerogeneze

( cancerogenes) vyvolávající rakovinný růst, nádorového původu

na začátek

Kancerogen

látka vyvolávající rakovinný růst tkáně

na začátek

Kancerofobie

chorobný strach z rakoviny

na začátek

Karcinom

zhoubný nádor vznikající z epitelu.

Slova "rakovina" nebo "nádor" jsou v myslích většiny lidí spojena s bolestí a dlouhotrvajícím utrpením bez východiska. A to i přes pokrok, který udělala medicína v této oblasti v posledních desetiletích.

A to i přes to, že některá nádorová onemocnění dokážeme trvale vyléčit

na začátek

Kontraindikace

jakýkoliv stav pacienta, který znemožňuje/ zakazuje/ provedení určitého léčebného či diagnostického výkonu včetně podání určitých léků.

Absolutní kontraindikace jsou ty, které nelze překročit. Převažuje li léčebný účinek jednoznačně nad záporným působením např. záchrana života, mluvíme o relitivních kontraindikacích.

na začátek

Laktace

tvorba a vylučování mléka v mléčné žláze prsu, předpoklad kojení

na začátek

Lokoregionální

lokus místo, regionální týkající se určité krajiny

na začátek

Magnetická resonance

zkratka MR, MNR nukleární magnetická rezonance

Vyštetřovací metoda je založena na působení silného magnetického pole a radiových vln na protony /jádra kladně nabitého vodíku/. Jemná vychýlení protonů v magnetickém poli a časový průběh jsou zachyceny a zobrazeny pomocí počítače. Metoda umožňuje velmi dobré rozlišení chorobných procesů v různých orgánech. Vyšetřovací metoda, velmi nákladná, je určena v mamodiagnostice pro zcela speciální indikace jako je podezření na patologické ložisko v prsu se silikonovou protézou, při odlišení jizvy od nádorové recidivy. Tato metoda se provádí na oddělení magnetické rezonance. Vyšetření nepoužívá rentgenového záření.

na začátek

Mamografické vyšetření

rentgenové vyšetření prsu, metoda umožňující včasné zachycení nádorového růstu v prsní žláze.

Provádí se na speciálním rentgenovém přístroji, mammografu, rentgenové snímky je oprávněn hodnotit jen zkušený a speciálně vyškolený lékař radiodiagnostik.

K mamografickému vyšetření není třeba žádná příprava. V kabince si před vyšetřením odložíte oděv do půl pasu. Vyšetření není časově náročné. Vlastní výkon trvá asi 10 15 minut. Každý prs rentgenová laboratka osnímkuje ve dvou projekcích ze dvou směrů, celkově tedy čtyři rentgenové snímky. Při snímkování Vám bude prs vždy mírně stlačen mezi pracovní desky přístroje je to nezbytné pro dobrou kvalitu rentgenového snímku

na začátek

Mammotom

je přístroj, který nám umožňuje jedním vpichem odebrat zevnitř prsu potřebné množství vzorků tkáně. Vakuová biopsie znamená, že vzorky, které z prsu odebíráme, jsou následně transportovány pomocí podtlaku (vakua) vnitřkem jehly směrem ven z prsu. Můžeme tedy odebrat více vzorků za použití pouze jednoho vpichu. Odběrová jehla zůstává po celou dobu na svém místě v prsu a není nutno s ní pohybovat. Výhodou je i to, že vzorky, které odebereme jsou oproti dosud používaným metodám větší. Lze tedy s větší přesností určit charakter podezřelého ložiska.

na začátek

Mastektomie

chirurgické odstranění prsní žlázy. Je možné odstranit prsní žlázu a nahradit ji buď umělou náhradou nebo náhradou z jiné vlastní tkáně. Tyto operace musí provádět zkušený plastický chirurg. Je nutné si uvědomit, že ani sebelepší chirurg není schopen zaručit stoprocentní odstranění prsní žlázy, která má mnohé výběžky a nepravidelnosti. Proto i po odstranění prsou jsou potřebné kontroly. Použití preventivních operací se může zdát velmi radikálním řešením. Rizika onemocnění jsou však velká a každé snížení rizika může znamenat záchranu života. Mnohé ženy takováto řešení vítají. Samozřejmě musí být ponecháno rozhodnutí pouze na nich

na začátek

Mastitida

zánět prsu, prs je bolestivý, kůže zarudlá,může být hnisavý výtok z bradavky, někdy jsou i celkové příznaky např. vysoká horečka

na začátek

Menopauza

ukončení pravidelného menstruačního krvácení u žen v přechodu /klimakteriu/. Problémy spojené s přechodem, tedy s vymizením pravidelného krvácení v důsledku poklesu tvorby ženských pohlavních hormonů, trápí většinu žen ve věkové kategorii 45 55 let. Jeho nejobvyklejší projevy jsou shrnuty zde:

 • návaly horka a záchvatovitá zarudnutí
 • nadměrné pocení
 • úzkost, strach, deprese
 • nespavost, psychická nerovnováha
 • poruchy paměti
 • suchost kůže, sklon k tvorbě vrásek
 • suchost poševní sliznice
 • občasný samovolný únik moči
 • řídnutí kostí

V případě, že uvedené příznaky významně ovlivňují kvalitu života ženy, je možné provádět jejich léčbu. Jde buď o léčiva, která ovlivňují jen jeden z uvedených příznaků nebo léky řešící přechodové problémy jako celek. K těm patří také hormonální léčba podávaná především formou tablet nebo náplastí.

Nedávno zveřejněné studie, které zkoumaly vliv těchto pro organismus nepřirozených, nadbytečných dávek ženských pohlavních hormonů, ukázaly na nutnost opatrnosti při jejich podávání.

na začátek

Mutace

změna dědičné /genetické/ informace na úrovni DNA týkající se buď genů nebo celých chromozomů. Podle místa, které je zasaženo, může či nemusí mutace ovlivňovat funkci buňky a organizmu. Závažná mutace může vést k zániku buňky, k poruše její funkce a někdy též k jejímu zhoubnému bujení.

Mutace vzniká samovolně nebo je způsobena zevními faktory mutageny /vlivy chemické, biologické, fyzikální/

Některé mutace jsou bezvýznamné, jiné však vedou k poškozené tvorbě bílkoviny. Jaké bude mít poškození genu klinické následky, záleží nejenom na typu poruchy tvořené bílkoviny, ale také na tom, jak je daná bílkovina v buňce důležitá.

na začátek

Nádor

patologický útvar tvořený tkání, jejíž růst se vymkl kontrole organizmu a roste na něm nezávisle. Benigní /nezhoubný/ nádor. Maligní /zhoubný / nádor, při svém růstu ničí okolní tkáně a zakládá dceřinná ložiska /metastázy/

na začátek

Nádorová onemocnění

jsou zapříčiněna poškozením genů. Avšak pouze malá část nádorů je dědičná, kdy zárodečná mutace přenesená pohlavními buňkami na potomka je přítomna ve všech jeho buňkách.

Pokud je chyba v genech zděděná z předchozí generace zárodečnou mutací, jedinec má velké riziko onemocnět nádorem. Nemoc vzniká v časném věku a mluvíme o dědičné predispozici k nádoru. To je vzácné a týká se to asi 5 10 % nádorových onemocnění. Zárodečné mutace v genech, které regulují buněčné dělení, výrazně zvyšují riziko onemocnět během života nádorem prsu a vaječníku, což jsou v populaci časté nádory. Mohou také způsobit vzácné nádory dětské nádory oka (retinoblastom), dětské nádory ledviny (Wilmsův nádor), familiární adenomatozní polypózu s tvorbou mohočetných polypů v tlustém střevu nebo Li Fraumeni syndrom, kdy se v rodinách vyskytují různé nádory již od dětského věku (sarkomy kostí a měkkých tkání, leukémie, nádory mozku, nadledvin i prsu). Poškozené geny opravující chyby v DNA mohou vést k časnému onemocnění nádory tlustého střeva.

U ostatních 90 % případů vznikají chyby ve zmíněných genech naprosto náhodně během života pouze v určité buňce (například prsu nebo tlustém střevu), hromaděním mutací dochází k růstu nádoru a jeho metastazování (uvolnění buněk z nádoru a zakládání nových ložisek mnohdy vzdáleně od prvního nádoru). Nádory se objevují s přibývajícím věkem. Čím více je člověk exponován škodlivinám, například cigaretovému kouři a záření, tím větší bude riziko nových mutací a onemocnění nádorem.

Dědičné formy tvoří pouze asi 5 10 % ze všech nádorů. Většina lidí, kteří onemocní nádorem prsu, vaječníků nebo tlustého střeva, nemají dědičnou formu a zárodečnou mutaci v důležitých genech. Dokonce i pokud se v rodině vyskytlo více příbuzných se stejným onemocněním, může to být stále dílem náhody, nikoliv dědičnosti. Mnohé nádory jsou v populaci tak časté, že je pravděpodobné, že se mohou v rodinách opakovat, obzvláště při podobném způsobu života. Pokud se nádor objeví až ve vyšším věku, nejspíše bývá způsoben náhodnou získanou mutací.

Jestliže si ale uvědomíme, že každoročně u nás onemocní více jak 4000 žen nádorem prsu a více jak 6000 lidí nádorem tlustého střeva, i 10 % z tohoto počtu, které mohou být dědičného původu, je veliké číslo. Včasný začátek prevence nádorů prsou a vaječníků v mladém věku vede k časné diagnostice nádoru i k jeho úspěšnému léčení

na začátek

Nekroza tuková

může napodobovat karcinom. Vyskytuje se někdy po chirurgických výkonech v prsu nebo po radioterapii po konzervativním výkonu pro karcinom prsu. Klinicky se manifestuje jako tuhá okrouhlá, někdy bolestivá rezistence.

na začátek

Obezita

otylost, nadměrné nahromadění energetických zásob v podobě tuků, nadměrná tělesná hmotnost

na začátek

Osteoartróza

bolestivost kloubu se projeví v okamžiku, kdy se zhorší tlumící a kluzné vlastnosti chrupavky. Postižený člověk nejprve reaguje na občasnou bolestivost po vyšší zátěži, na chlad případně změnu počasí.V dalším stadiu se objevují bolesti při pohybu, nakonec i v klidu.

na začátek

Osteopenie- počátek osteoporózy

většina lidí o ní neví a pokud se odhalí včas, je vysoká pravděpodobnost účinné léčby a oddálení vzniku nebo zamezení osteoporózy.

na začátek

Osteoporóza

je systémové onemocnění, charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně. Důsledkem je zvýšená náchylnost kostí ke zlomeninám.

na začátek

Radioterapie prsu

léčba ozařováním nejčastěji jako léčba zhoubných nádorů.

Radioterapie je většinou součástí komplexní léčby zhoubného onemocnění spolu s operací a chemoterapií cytostatiky. Léčit lze při hospitalizaci i ambulantně, obvykle v několika sezeních podle použité dávky záření.

Ozařování prsu se provádí vždy po částečném výkonu.

Ozařování se někdy používá i po odstranění celého prsu, jsou li přítomny další rizikové faktory (nádor je poměrně velký, šíří se k hrudní stěně, zasahuje do podpažních uzlin, apod.). Nejčastěji se používá zevní ozařování, ale na některých pracovištích se lze setkat s použitím brachyterapie, při které se oblast prsu, ve které byl uložen nádor, protne tenkými hadičkami, do kterých se na několik desítek minut uzavírají radioaktivní zdroje.

Ozařování je nedílnou součástí léčby kostních metastáz. Jednorázové nebo krátkodobé ozáření vede k výraznému ústupu bolestí, což umožní snížit spotřebu tišících prostředků.

Také mozkové metastázy lze ozářit a získat tak alespoň částečnou kontrolu nad tak nepříjemnými příznaky, jakými jsou bolesti hlavy, dvojité vidění, zvracení, apod.

na začátek

Riziko

pravděpodobnost vzniku nepříznivé události např. vzniku onemocnění.

Riziko se zjišťuje statistickými resp. epidemiologickými metodami, např. dlouhodobým sledováním určitého onemocnění ve vybrané skupině osob, na určitém území, v závislosti na různých okolnostech.

Na souboru více než miliónu žen z Velké Británie totiž bylo prokázáno, že tyto hormonální prostředky sice účinně řeší problémy spojené s přechodem, řadu dalších nemocí však mohou samy vyvolat. V uvedené studii bylo zjištěno, že riziko vzniku rakoviny prsu stoupá až dvojnásobně u žen, které tyto hormony užívají ve srovnání s ženami, které je neužívají. Také tibolon zvyšuje riziko rakoviny prsu, sice jen o 30%, ovšem i to je významné zvláště proto, že se o tomto rakovinotvorném účinku tohoto léku dříve nevědělo. V tiskovém prohlášení k této studii profesorka Valerie Beral odhaduje, že ve Velké Británii ve věkové kategorii žen 50 64 let vzniklo v devadesátých letech v souvislosti s používáním hormonální substituční léčby o 20 000 nádorů prsu více, než kdyby tato léčba používána nebyla. Jinými slovy, u 1000 žen užívajících hormonální léčbu přechodu více než deset let vznikne o 5 19 případů (podle typu léku) rakoviny prsu více než u žen, které ji neužívají.

Z dalších rizik, které byly odhaleny jinou studií (WHI), a která musela být v důsledku těchto zjištění upravena, resp. zastavena, je třeba zmínit zvýšené riziko vzniku cévní mozkové příhody, plicních embolií nebo zánětů hlubokých žil.

Jak tedy užívat, a zda vůbec užívat prostředky hormonální léčby přechodu?

Prvním východiskem při formování názoru je skutečnost, že se lékaři snaží léčit normální zdravou ženu, u které dochází k řadě přirozených hormonálních změn.

V případě, že tyto změny zásadním způsobem nenarušují kvalitu života, je vhodné ženu vůbec neléčit.

Pokud se projevují ojedinělé příznaky přechodu, lze je léčit nehormonálními prostředky.

Teprve v případě, že projevy přechodu jsou významné a znemožňují ženě normální život, je na místě časově ohraničené podání prostředků hormonálních.

V průběhu léčby těmito hormony a před jejich nasazením je zcela nezbytné provádět jednou ročně mamografické vyšetření a jednou měsíčně samovyšetření prsů.

na začátek

Receptory

jako receptor je označována buňka, skupina buněk nebo orgán, jejichž funkcí je zaznamenat stav a změny v organizmu nebo v zevním prostředí a informovat o nich vyšší centra či na ně přímo reagovat. Dále jako receptor jsou označovány molekuly na povrchu nebo uvnitř buňky, které jsou schopné rozeznat jinou molekulu v okolí, navázat ji a informovat ostatní část buňky o její přítomnosti

na začátek

Scintigrafie kostí

radioizotopové vyšetření, při kterém je hodnoceno rozložení podaného radioizotopu ve vyšetřovaném orgánu / kostech/. Umožní zachytit chorobné změny, metastázy kostní. Vyšetření se provádí se na oddělení nukleární medicíny.

Popis scintigrafického vyšetření: na začátku vyšetření je aplikován radioizotop , který se přednostně vychytává v kostní tkáni, zejména v místech, kde je přítomen zánět nebo nádor, metastáza.

Důvod vyšetření: pátrání po nádorových ložiskách v kostech.

Délka vyšetření: po nitrožilním podání radioaktivní látky může nemocný na přibližně dvě hodiny opustit oddělení nukleární medicíny. Poté se nemocný vrací a vleže je detektorem snímáno rozložení radioaktivního záření. Snímání radioaktivity se provádí několik minut. S výjimkou úvodní injekce jde o bezbolestné vyšetření.

na začátek

Screening mamografický

použití diagnostických metodů k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob v exponované populaci, osob zdánlivě zdravých, bez příznaků onemocnění prsu.

Screening je celostátní zdravotnický program, který umožňuje časný záchyt zhoubných nádorů prováděním preventivních vyšetření v populaci. Mamografický screening znamená preventivní vyšetřování mléčné žlázy žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu. Záměrem MG screeningu v České republice je nabídnout ženám kvalifikovaná preventivní vyšetření prsu na kvalitních pracovištích. Akreditovaných screeningových mamodiagnostických centrech.

na začátek

Screeningové mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění

(podle vyhlášky MZ ze října 2002 jednou za dva roky žen od 45 do 69 let.Věstník MZ říjen 2002 Metodická opatření, Doporučený standard při poskytování a vykazování výkonu screeningu nádorů prsů v České republice žen bezpříznakových)

Žena musí být vybavena rtg žádankou, s dg Z 123 screeningové vyšetření specializované na novotvar prsu. Vystavené gynekologem nebo praktickým lékařem. Vyšetření není odesílajícímu lékaři počítáno do indukované péče.

na začátek

Screeningové mamografické vyšetření u žen samoplátkyň

U žen, které jsou bez příznaků nádorového onemocnění prsu, ale nesplňují další výše uvedená kritéria o vyšetření mamografem, lze také provést mamografii ale za přímou úhradu nepotřebují žádanku na screeningové vyšetření, Cena mamografického + ev.doplňujícího vyšetření ultrasonografického je na našem pracovišti 700 Kč. Ultrasonogafické vyšetření žen mladších 40 let stojí 350 Kč

na začátek

Ultrasonografie

zobrazení orgánů ultrazvukem., které je založeno na schopnosti ultrazvuku procházet tkáněmi a odrážet se na jejich rozhraních. Odrazy /echa/ lze registrovat a vyhodnocovat. Je to často používané vyšetření, pro nemocného nenáročné a bezpečné. Uplatňuje se k posouzení velikosti, struktury a změn orgánů nebo ložiska.

V mamodiagnostice ultrazvukové vyšetření vhodně doplňuje vyšetření mamografem

na začátek

Verifikace

potvrzení, ověření např. diagnózy . Verifikace ložiska, zejména při nejednoznačném nálezu je zásadní a pro pacientku v době čekání na začátek léčby rozhodující. Údaje získané při verifikačním výkonu určují léčebné strategie a do budoucnosti není zanedbatelné ani forenzní hledisko.

na začátek

     

Objednejte se on-line

Nebojte se a kdykoliv se za námi stavte nebo zavolejte.


Tel.: 533 306 275

Mob.: 725 811 525

Objednávkový formulář